fbpx

Részvételi- és játékszabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Galló Nóra Dietetikus Facebook és Instagram (@norigallo) oldalán meghirdetett A LIDL konyha bemutatja: Ételek és Évszakok című szakácskönyv nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

A játék Szervezője Galló Nóra Egyéni vállalkozó (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18/A. Nyilvántartási szám: 50935969), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama:

A Játék, a meghirdetéssel egyenértékű poszt közzétételétől 2022.12.16. éjfélig tart. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. Az eredmények közzétételére a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.

3. Jelentkezés a Játékra:

A Játékra jelentkezni a felhívásnak megfelelően, hozzászólás beküldésével lehetséges, melyet Galló Nóra Dietetikus Facebook és Instagram oldalán, a meghirdetést jelentő poszt hozzászólásaként kell feltüntetnie. Egy résztvevő, több hozzászólással is nevezhet, de maximum 3 hozzászólással kerülhet a játékba.

4. A nyertesek kiválasztása és értesítése:

A Játéknak 5 fő nyertese lesz, melyet random generátor segítségével választ ki a Szervező. A nyerteseket a lezárást követő 3 napon belül hirdeti ki a Szervező a Galló Nóra Dietetikus Facebook oldalon.

5. Nyeremény:

A LIDL Magyarország Bt. jóvoltából 5 db A LIDL konyha bemutatja: Ételek és Évszakok című szakácskönyv.

A nyeremények nem válthatók át más termékre vagy készpénzre.

6. Nyeremény kézbesítése:

A nyereménytárgyakat a Szervező FoxPost csomagküldő szolgálat segítségével juttatja el a nyerteseknek. A Szervező kizárólag Magyarország területére vállalja a nyereménycsomag feladását. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg. Szervező kijelenti, hogy a nyertesek személyes adatait csak a nyeremény kézbesítéséhez használja fel, a jövőben nem használja semmilyen egyéb más célra.

7. Adatkezelés:

A Játékosok személyes adatainak kezelésről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

8. Felelősségkizárás:

A nyertesek által megadott adatok (szállítási cím, elérhetőség) helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó Facebook vagy Instagram oldal, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

9. Egyéb:                   

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. A Szervező által szervezett nyereményjátékot tehát a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.